Ladda ner som PDF.

§1 NAMN
Föreningens namn är Fjärdhundraland ekonomisk förening

§2 SÄTE
Föreningen har sitt säte i Fjärdhundra, Enköpings kommun, Uppsala län.

§3 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att arbeta med bygdeutveckling till exempel genom att driva projekt, ha gemensam marknadsföring och öka samverkan mellan medlemmarna. Fokus ligger på turism och småskaligt landsbygdsföretagande, samt därmed förenlig verksamhet.

Medlemmarna deltar med egna arbetsinsatser och/eller begagnar föreningens tjänster i arbetet med att driva bygdeutveckling.

§4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde ska vara skriftligt och prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Den som enbart vill stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem. Stödmedlem har ej rösträtt och ej heller rätt till någon andel i föreningens överskott.

§5 MEDLEMS SKYLDIGHETER
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenlig medlemsinsats och av föreningsstämman fastställd medlemsavgift, samt följa föreningens stadgar och beslut. Stödmedlem betalar endast årsavgift.

§6 INSATS
Insatsen är ettusen (1000) kronor. Medlem kan teckna maximalt en (1) insats. Insatsen ska betalas kontant till föreningens konto inom en månad efter att man blivit medlem.

§7 AVGIFTER
Medlemsavgift beslutas årligen av föreningsstämman. Avgiften kan som högst uppgå till trehundra (300) kronor/år. Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

För föreningens drift uttas en serviceavgift som grundar sig på medlemmarnas nyttjande av föreningens tjänster. Serviceavgiften beslutas av föreningens styrelse. Stödmedlemmar betalar ej serviceavgift.

§8 UTTRÄDE
Anmälan om utträde ska göras skriftligen till styrelsen. Medlem som sagt upp sig till utträde förlorar rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Styrelsen ska godkänna utträdet.

§9 UTESLUTNING
En medlem som uppenbarligen bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens ändamål eller på annat sätt skadar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan. Beslut ska prövas av extrastämma om medlem så begär. Medlem som uteslutits förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Medlem som avsiktligt åsamkat föreningen ekonomisk skada har ej rätt att få tillbaka sin insats.

§10 MEDLEMS AVGÅNG
Avgång ur föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som infaller tidigast en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgången inträffat.

§ 11 INSATSENS ÅTERBETALNING
Sker efter stämman året därpå.

§12 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ordföranden väljs på 1 år, övriga ledamöter på högst 2 år. Styrelsen är beslutsmässig när två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.
Föreningen eftersträvar en mångfaldig sammansättning av styrelsen avseende kön, yrke, bostadsort mm.

§13 REVISORER
Föreningsstämman utser minst en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant på 1 år.

§ 14 VALBEREDNING
Väljs av föreningsstämman och ska bestå av minst 2 personer.

§15 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av den eller dem som styrelsen utser, var för sig.

§16 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är 1 januari–31 december.

§17 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska överlämna årsredovisningen till revisorerna senast en (1) månad före ordinarie föreningsstämma. Den ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§18 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie stämma och 1 vecka före extra stämma. Kallelse ska ske per e-post, om inte medlemmen skriftligen begärt att få den på annat sätt.

§19 FÖRENINGSSTÄMMA
Ska hållas varje år senast i april månad. Följande ärenden ska tas upp på stämman:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Godkännande av röstlängd
3. Val av justerare
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Fastställande av eventuella arvoden för styrelsen och revisorer
10. Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande på 1 år
13. Val av styrelseledamöter på högst 2 år
14. Val av revisor och revisorssuppleant på 1 år
15. Val av valberedning på 1 år
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

§20 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en (1) röst. Beslut tas med enkel majoritet (utom i de fall som särskilt anges). Omröstningen kan vara öppen eller sluten. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud som ska uppvisa skriftlig, daterad fullmakt som gäller högst ett år.

Stödmedlem har ej rösträtt.

§21 STADGEÄNDRING
Ändring av stadgarna kan avgöras på en stämma om alla medlemmar är närvarande och eniga. I övriga fall avgörs stadgeändringar med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande stämmor. Minst en månad ska förflyta mellan dessa två stämmor.
I de fall stadgeändringen gäller:
• Insatsernas storlek eller inbetalningsvillkoren samt att rätten till vinstfördelning minskas gäller trefjärdedels majoritet av de närvarande på andra stämman.
Det krävs att alla vid mötet närvarande medlemmar röstar för förslaget i de fall stadgeändringen gäller:
• Rätten att få ut föreningens tillgångar vid upplösning
• Återbetalningsvillkoren av insatserna
• Att det blir svårare att utträda ur föreningen

§22 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lagen föreskriven avsättning till reservfond skett, enligt föreningsstämmans beslut
• Fonderas för särskilt ändamål och/eller
• Föras i ny räkning och/eller
• Utdelas som insatsränta på medlemsinsatserna

§23 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Vid föreningens upplösning ska föreningens tillgångar fördelas i förhållande till inbetalda insatser.

§24 ÖVRIGT
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar
All information skickas per e-post, förutom kallelse till föreningsstämman som, efter skriftlig ansökan, kan skickas per post.