Historisk matkultur i Fjärdhundraland är ett projekt med syftet att utveckla måltidsupplevelser i historiska miljöer samt stärka samarbeten mellan lokalt producerade varor och kulturhistoriska miljöer.  Projektet är ett av Jordbruksverkets utvalda  ”Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling av regionala rätter på menyn i kulturhistoriska miljöer”.

Projektet leds av Gunnar Öhrnell, Heritage Dynamic, i samverkan med Salnecke slott, Fjärdhundraland ekonomisk förening, Salnecke slottscafé, Lagunda församling, Smakminnen AB samt Uppsala Universitet.

Projektet kommer att nyttja de samarbeten och projekt som redan finns etablerade i Fjärdhundraland. Därtill kommer projektet att verka för att etablera nya samarbeten mellan lokala mataktörer och kulturhistoriska miljöer.

Projektets kortsiktiga mål

Projektet ska generera 3 kluster av samarbeten mellan kulturhistoriska miljöer samt matproducenter eller andra aktörer. Projektet ska också generera en metod för aktörssamarbete och för marknadsföring av konceptet samt ytterligare beskriva exempel på samarbeten som kan initieras och som finns beskrivna i projektplaner. Det är också planerat att ta fram 2 stycken event/produkter som skall genomföras och utvärderas under projekttiden.

Dessa events och upplevelser kommer att genomföras under turistsäsongen för att de ska kunna utvärderas och därmed justeras och förbättras.

En webbplats kommer att utvecklas där de aktuella eventen/produkterna i Fjärdhundraland finns presenterade. Denna sida är kopplad till olika sociala medier och sidor som når ut till utländska turister, till exempel Tripadvisor. Sidan kommer att ha Google Analytics som gör det möjligt att se antalet besökare till sidan.

Projektets långsiktiga mål

På längre sikt ska konceptet kunna flyttas och appliceras på andra kulturmiljöer och livsmedelsaktörer i Fjärdhundraland och i Uppland som kan dra nytta av erfarenheterna. Projektet skall generera mer turism, framförallt måltidsturism till Fjärdhundraland och uppmärksamma uppländska kulturmiljöer. Meningen är också att stödja lokala producenter och att koppla samman dessa med konsumenter och med andra aktörer på den uppländska landsbygden och genom detta generera nya samarbeten. På lång sikt skapar detta projekt arbetstillfällen, till exempel guider, kockar och annan personal hos de inblandade aktörerna och mathantverkarna. Ett växande antal besökare i regionen kommer att leda till en spin-off effekt, där aktörer som inte är direkt inblandade får ökad försäljning av sina varor eller tjänster.

Finansiering

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet genom Jordbruksverket med medfinansiering av Region Uppsala, Enköpings Kommun, Länsstyrelsen Uppsala län och  Svenska Kyrkan (Lagunda församling).

Frågor om projektet besvaras av Gunnar Örnell, , 070-491 58 78